ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  438  ข้อความ
ข้อความที่ 378
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิงอัจฉรา ฝ่าฝน
ข้อความที่ 377
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ภัทธเวช ใจซื่อ
ข้อความที่ 376
ถวายพระพร :  พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.ญ.ปภัสรา แสนศรี
ข้อความที่ 375
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิง ภัทรวดี จันทร์เติม
ข้อความที่ 374
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนนานยิ่งขึ้นสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุธเจ้า สันติราช จันทะวรรณ์
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ศ.ท อมรเทพ สุทธิวงศ์
ข้อความที่ 373
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.เกียรติศักดิ์ บุญุสภาพ
ข้อความที่ 372
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปีที่3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 371
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.กิตติศักดิ์ แก้วหาวงศ์
ข้อความที่ 370
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิงอภิสรา เกษมสุข
ข้อความที่ 369
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิงอภิสรา เกษมสุข
ข้อความที่ 368
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.ปทุมมา สุขส่ง ชั้นปีที่3 ร.ร.อำนาจเจริญพิทยาคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.ญ.ปทุมมา สุขส่ง
ข้อความที่ 367
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.นาย ธีร์ดนัย เหลาวงศ์ ชั้นปีที่3 รร. อำนาจเจริญพิทยาคม
ข้อความที่ 366
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หญิง พัชรินทร์ มารักษ์ ปีที่3 ร.ร. อำนาจเจริญพิทยาคม
ข้อความที่ 365
ถวายพระพร :   พระทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงราษฎร์ ไทยทั่งชาติร่มเย็นเป็นสุขขี หกสิบหกพระพรรษาองค์จักรี ธ เกษมเปรมปรีดิ์นิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นศท.ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปี3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 364
ถวายพระพร :  พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของงปวงชนชาวไทย. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.มงคล แก้วดี
ข้อความที่ 363
ถวายพระพร :   พระทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงราษฎร์ ไทยทั่งชาติร่มเย็นเป็นสุขขี หกสิบหกพระพรรษาองค์จักรี ธ เกษมเปรมปรีดิ์นิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นศท.ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ ชั้นปี3 โรงเรียนนาวังวิทยา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท. ชัยวัฒน์ พันธ์เจริญ
ข้อความที่ 362
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส สุราวดี มาตบันเทา
ข้อความที่ 361
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเสนาะ ศรีขำมี
ข้อความที่ 360
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงวภัทรศรา ศรีขำมี
ข้อความที่ 359
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กชายณัฐภัทร ศรีขำมี