สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด 5 ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

รอบคัดเลือก

วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ดูผลการประกวด

ภาคเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รอบคัดเลือก

วันที่ 22-23 กันยายน 2561

ดูผลการประกวด

ตะวันออก

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รอบคัดเลือก

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

ภาคใต้

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี

รอบคัดเลือก

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

ภาคกลาง

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

รอบคัดเลือก

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

ดูผลการประกวด

รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัล เวิลด์ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561