สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด 5 ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

รอบคัดเลือก

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ภาคกลาง

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

รอบคัดเลือก

วันที่ 14-15 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ภาคเหนือ

สถานที่

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รอบคัดเลือก

วันที่ 21-22 กันยายน 2562

ดูผลการประกวด

ตะวันออก

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รอบคัดเลือก

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

ดูผลการประกวด

ภาคใต้

สถานที่

เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

รอบคัดเลือก

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

ดูผลการประกวด

รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัล เวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562