เรียนจบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง จบมาแล้วทำงานอะไร ?

เรียนจบสายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง จบมาแล้วทำงานอะไร ?

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาในแผนการเรียนศิลป์ ฯลฯ แต่ไม่รู้ว่าตนเองสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะใดได้บ้าง

อักษรย่อ ชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

อักษรย่อ ชื่อย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ที่ควรรู้ / ความรู้ทั่วไป

ขรก = ข้าราชการ กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่ นร. = นักเรียน ก.ตร. = กรมตำรวจ นศ = นักศึกษา กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ. = อาจารย์ กฟภ. = ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศจ. = ศาสตราจารย์ กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน